УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Автор(и)

  • К.Я. Круль ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-214-223

Ключові слова:

проект, управління проектами, проекти агропромислового комплексу, управління зацікавленими сторонами проекту, ментальність, ментальний простір стейкхолдерів проекту, моделі управління зацікавленими сторонами проекту, модель ментального простору стейкхолдерів

Анотація

Сільське господарство є надзвичайно важливим сектором світової економіки. Проектний підхід до сільського господарства допоможе збільшити виробництво продукції рослинництва та тваринництва, як в Україні так по всьому світі. Успішність проектів агропромислового комплексу залежить від багатьох факторів, одним з яких є відповідальне відношення менеджера проекту до управління стейкхолдерами проекту. Але не слід забувати і про вміння керівника проекту побудови команди проекту, яка буде працювати над досягненням цілей проекту. Ефективність управління проектами залежить від взаємодії між усіма зацікавленими сторонами проекту, проектним менеджером/командою проекту та оточуючим середовищем. Виходячи з того, що всі стейкхолдери є важливими, проблеми з будь-яким із них  можуть призвести до значних ризиків і навіть до закриття проекту. На заваді ефективної та раціональної комунікації і взаємодії між стейкхолдерами може стати різниця в ментальності та культурі стейкхолдерів проекту. У випадку, коли зацікавлені сторони проекту не поділяють спільної культури та мають значні відмінності в ментальності, керівництво проекту повинно адаптувати свої організації та робочі процеси. Втрати від ризиків, пов'язаних із зацікавленими сторонами в агропромислових проектах, можуть бути дуже істотними як в економічному, так і в соціальному розумінні. Для підвищення ефективності комунікацій, скорочення часу на вирішення конфліктів, зниження вірогідності виникнення ризиків, а також підвищення можливостей отримання додаткових переваг у вигляді додаткового прибутку або скорочення термінів виконання проекту, автором запропоновано при проведені ідентифікації зацікавлених сторін проекту звертати увагу на ментальність кожного стейкхолдера. Метою даної роботи є розробка гнучкого, системного, відповідного до вимог сьогодення, методологічного інструментарію для управління стейкхолдерами проектів агропромислового комплексу з урахуванням їхньої ментальності. Виконано аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників області управління стейкхолдерами проектів агропромислового комплексу та виявлено, що дана область є недостатнього дослідженою, але дослідження проведенні науковцями можуть стати відмінним підґрунтям для розроблення нових моделей та методів. Автором розроблено модель ментального простору стейкхолдерів проектів агропромислового комплексу. Показано загальне та різне в ментальності кожного стейкхолдера. Використання даної моделі командою проекту допоможе їм досягти потрібних кроків від кожного із стейкхолдерів, а також зрозуміти їх очікування від проекту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К.Я. Круль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Denchyk O. R., Krol K. J. Method of integrated risk managements for agroidustrial projects. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2019. Issue: 205. VII (34). P. 25-29.

Круль К. Я. Ідентифікація ризиків стейкхолдерів проектів агропромислового комплексу. Актуальні питання сучасної науки та практики : матеріали науково-практичної конференції (15 листопада 2018 року, Київ). Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2018. С. 435-437.

Грабарь В. В., Самаков М. М. Анализ заинтересованных сторон проекта: методология, методика, инструменты. ARS ADMINISTRANDI. 2014. №2. С. 36-44.

Sisodia R., Wolfe D., Sheth J. N. Firms of Endearment: How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose. FT Press, 2007 320 p.

АA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES) 2015. AccountAbility, 2015.

Freeman R. E. Strategic Management : A stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman, 1984. 276 p.

Белоусов К. Ю. Эволюция взглядов на роль управления заинтересованными сторонами в системе устойчивого развития компании: проблема идентификации стейкхолдеров. Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48). С. 418-422.

Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения. Вестник СпбГУ. 2004. Сер. 8. Вып. 2 (№16). С. 51-68.

Mendelow A. Stakeholder Mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems. Cambridge : MA, 1991.

Краснокутская Н. С., Рышкова Я. С. Теория заинтересованных сторон: основные положения и сферы исследований. Економическая стратегия и перспективы развития сферы торговли и услуг. 2014. Вып. 1. С. 96-104.

Мамонов К. А. Стейкхолдерно-ориентированный подход в управлении капиталом бренда строительных корпоративных предприятий : монография. Харків : ХНУГХ, 2012. 249 с.

Данченко О. Б., Круль К. Я., Денчик О. Р. Управління зацікавленими сторонами в проектах агропромислового комплексу. Управління проектами у розвитку суспільства : тези доповідей XV міжнародної конференції. Київ : КНУБА, 2018. С. 79-81.

Рибак І. А., Азарова І. Б. Управління зацікавленими сторонами в проектному менеджменті : монографі. Одеса : ОДАБА, 2017. 145 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. USA: PMI, 2017. 756 p.

A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation. Japan: Project Management Association of Japan (PMAJ), 2017. Р. 427.

ICB: IPMA Competence Baseline Version 3.0. Netherlands: IPMA, 2006. 200 p.

Круль К. Я., Данченко О. Б. Вплив ментальності стейкхолдерів на їхню поведінку в проектах. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (21-22 листопада 2019 р., Київ). Київ : ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2019. С. 269-270.

Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (размышления медиевиста). Новое Литературное обозрение. 2005. № 75. С. 14-24.

Кондаков И. В. Архитектоника русской культуры. Общественные науки и современность. 1999. №1. С. 3-17.

Веренич О. В. Розробка та впровадження формалізованої моделі ментального простору оточуючого середовища проекту чи програми. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2016. Т.2. № 3 (80). С.21-31.

Круль К. Я. Протиризикове управління зацікавленими сторонами проектів агропромислового комплексу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, 2019. № 55. С. 51-58.

Денчик О. Р., Круль К. Я. Управління можливостями в проектах агропромислового комплексу. Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей XVІ міжнародної конференції, 2019. С. 100-102.

Данченко О. Б., Коломицева О. В., Денчик О. Р., Круль К. Я. Метод управління можливостями та загрозами в проектах агропромислового комплексу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, 2019. Вип. 54. С. 60-65.

Ферн Э. Дж., Либерзон В., МакГурти К. Б., Постма У. С., Вулф Н. С. Шесть шагов в будущее: как массовая индивидуализация меняет наш мир / пер. с англ. В. Либерзон, Д. Лобанов. Київ : ЛОГОС, 2003. 147 с.

LaFasto F., Larson C. When Teams Work Best: 6.000 Team Members and Leaders Tell What it Takes to Succeed. California : SAGE Publications, 2001. 256 p.

Maslow A. H. Motivation and Personality. New York : Harper and Row, 1970. 369 p.

Alderfer C. P. Existance, Relatedness and Growth: Human Needs in Organizational Settings. New York : The Free Press, 1972. 198 p.

Friedman A., Miles S. Stakeholders: Theory and Practice. Oxford : Oxford University Press, 2006. 335 p.

Gardner J. R., Rachlin R., Sweeny A. Handbook of Strategic Planning. New York : John Wiley & Sons, 1986. 752 p.

Mitchell R. K., Agle B. R., Sonnenfeld J. A. Who Matters to CEOs. An Investigation of Stakeholder Attributes and Salience, Corporate Performance and CEO Values. Academy of Management Journal. 1999. Vol. 42. № 5. P. 507-525.

Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору проектного менеджера/команди проекту. Управління розвитком складних систем, 2015. № 24. С. 23-29.

Докинз Р. Эгоистичный ген : монография. Москва : Мир. 1993. 318 с.

Денчик О. Р., Бедрій Д. І., Савченко С. О. Аналіз ризиків проектів у агропромисловому комплексі. Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки. 2017. № 1. С. 100-109.

Levy P. Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Cambridge, MA : Perseus Books, 1997. P. 277.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Круль, К. (2020). УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ . Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 214–223. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-214-223

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність