УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Автор(и)

  • Т.Л. Шестаковська Національний університет «Чернігівська політехніка»
  • Т.С. Яровой ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-89-96

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, управління, державна політика, інноваційний розвиток, освіта, зайнятість

Анотація

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність  удосконалення управління інтелектуальним капіталом в Україні та світі. На основі проведеного аналізу світового досвіду країн світу нами систематизовано найбільш вагомі дієві практики, які мають результативність з точки зору управління та розвитку інтелектуального капіталу. Такий досвід  було згруповано у відповідності до основних складових інтелектуального капіталу (структурного, клієнтського та людського капіталу) із стратегічними завданнями для їх впровадження в Україні. Враховуючи позитивні моменти зарубіжного досвіду управління інтелектуальним капіталом, доцільно адаптувати найкращі приклади враховуючи специфічні властивості та умови функціонування соціально-економічної системи України. У напрямку розвитку представлених складових елементів інтелектуального капіталу нами запропоновано  використання такого світового досвіду: клієнтський капітал (розвиток національного бренду України, шляхом побудови національної ідентичності, стійкий розвиток культури і туризму); структурний капітал (диверсифікація методів щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності й заходів щодо управління нематеріальними активами); людський капітал (дієва політика зайнятості й поширення дуальної освіти). Таким чином, використання світового досвіду потребує чіткої виваженості та коректності, які повинні бути адаптовані  до соціально-економічних умов та ментальності України.  Запропоновано рекомендації щодо удосконалення управління інтелектуальним капіталом в Україні: щодо людського капіталу (сприяння підвищення оплати праці фахівцям наукової сфери й покращення матеріально-технічної бази; проведення популяризації науки серед молоді); щодо структурного капіталу (налагодження системи стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності; збільшення фінансування наукових досліджень; налагодження взаємозв’язку між різними складовими елементами інноваційної системи; сприяння доступності відповідної інноваційної продукції для різних верств населення); щодо клієнтського капіталу (організація моніторингу й регулювання питань захисту інтелектуальних прав на власність; становлення сприятливого інвестиційного клімату).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Т.Л. Шестаковська, Національний університет «Чернігівська політехніка»

д.н.держ.упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Т.С. Яровой, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування

Посилання

Столяр О. Розвиток дипломатичної служби в контексті європейського вибору України. Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України: матеріали конгресу за міжнар. участю (Київ, 17-18 жовт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, І. А. Грицяка, С. В. Загороднюка. Київ: НАДУ, 2013. С. 97-98.

Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Підготовка кадрів для державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державної служби. 2009. URL : http:/ /www.dridu.dp.ua/zbirnik/200902/09aoykdu.pdf.

Марутян Р. Інтелектуальні ресурси державного управління в системі забезпечення державної влади. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 1. С. 277-286. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpnadu_2012_1_30.

Білоус І. М. Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 11. С. 20-27. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ pr_2016_11_4.

Попело О. В. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект і сучасні тенденції розвитку в Україні. Економіка і регіон. 2015. № 2. С. 66-78. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_2_14.

Курило Л. І. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект. Академія муніципального управління. 2006. URL : http://www.rusnauka.com/NIEK_2006/Economics/9_17570.doc.htm.

Кісь С. Я. Наукові основи інтелектуалізації діяльності підприємств: дис. докт. ек. наук : 08.00.04. / Кісь С. Я. Івано-Франківськ, 2016. 494 с.

Кравчук Н. О. Споживчий капітал як елемент інтелектуального капіталу: сутність та структура. Ефективна економіка. 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2199.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Шестаковська, Т., & Яровой, Т. (2020). УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 89–96. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-89-96

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування