ОСВІТА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Автор(и)

  • Ж. Б. Живко Львівського державного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-4045-669X
  • Л. В. Кухарська Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-205-211

Ключові слова:

освіта, безпека, національна безпека, освітня безпека, загроза

Анотація

Освіченість є визначальним фактором при формуванні інтелектуального потенціалу особистості, стимулом економічного зростання країни, підвищення добробуту населення та престижу країни на світовій арені, що без сумніву позначається на національній безпеці країни. Освіту слід розглядати як зброю у справі зміцнення національної безпеки, бо нарощення військового потенціалу вже не може гарантувати безпеку країни. У час, коли країни захоплюють внаслідок ведення гібридних воєн чи економічними методами, лише свідоме економічно активне конкурентоздатне населення може створити надійний захист для країни, а для його формування необхідною є якісна освіта. Питання суті та актуальності освітньої безпеки для зміцнення національної безпеки знаходяться у полі зору як вітчизняних, так й іноземних вчених. Однак  до кінця не з’ясовано суть освітньої безпеки, її загрози та ступінь впливу на національну безпеку. Тому метою даного дослідження обрано вивчення наявності та характеру взаємозв’язку освіченості населення та рівня національної безпеки країни і її складових. У ході дослідження проаналізовано значення освіти для зміцнення національної безпеки країни загалом та її функціональних складових: політичній, економічній, соціальній, екологічній, демографічній, інформаційній, духовній, військовій. Оцінено загрози, які існують в освітній сфері та запропоновано шляхи їх подолання. Проаналізовано рівень та динаміку освітньої безпеки України, а за допомогою статистичних методів встановлено наявність зв’язку між освітньою та національною безпекою країни. підтверджено, що підвищення рівня та якості освіти зростає виробництво ВВП на душу населення, знижується рівень злочинності тощо. Таким чином, наступним кроком має стати вироблення державної політики та розробки заходів щодо підвищення якості освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ж. Б. Живко, Львівського державного університету внутрішніх справ

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту

Л. В. Кухарська, Львівський державний університет внутрішніх справ

аспірант

Посилання

Лукичев Г. Системы финансирования высшего образования в зарубежных странах : учеб. пособие. М. : РУДН, 2008. 194 с.

Палехова В. Освіта: суспільне благо або товар? Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Економіка». 2010. Т. 133. Вип. 120. С. 25–31.

Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії : аналіт. доп. / Іщенко А. Ю., Зубченко С. О., Карпенко М. М., Лозовий В. С., Черненко Т. В. К. : НІСД, 2017. 44 с.

Михальченко М. І., Скотна Н. В. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2010. С. 252-277.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018. URL : http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/

Яблочніков С. Л. Теоретичні аспекти безпеки системи освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2012. Вип. 37. С. 13-17.

Лузік Е. В., Хоменко Л. О. Модернізація вищої освіти України в контексті національної безпеки. Вісник Національного авіаційного університету. Серія Педагогіка. Психологія. 2017. В.1(10). С. 88-92.

Енциклопедія освіти / АПН України / За ред. Кременя В.Г. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Філіпчук Г. Знаннєве суспільство: національний і глобальний контекст. Лідер. Еліта.Суспільство. 2018. №1. С. 70-82.

Баранівський В. Ф. Вища освіта у вирішенні проблем духовної безпеки українського суспільства. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2013. Вип. 41(1). С. 206-221.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Живко, Ж. Б., & Кухарська, Л. В. (2019). ОСВІТА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 205–211. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-205-211

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності