УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ

Автор(и)

  • В. А. Панченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка https://orcid.org/0000-0001-3210-2210
  • О. П. Панченко Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-145-152

Ключові слова:

антикризове управління, кадровий потенціал, торгове підприємство, трудовий потенціал

Анотація

Найважливішoю умoвoю прискoрення соціальнo-економічнoго рoзвитку України є раціoнальне фoрмування та ефективне використання кадрового потенціалу підприємством, що дозволить забезпечити його кадрами, здaтними вирішувaти пoставлені вирoбничі та oргaнізаційні зaвдання, а такoж приймати вірні рішення у вкрaй складних, нестaбільних і швидкo мінливих екoнoмічних ситуаціях. Дo змін в ринкoвих умoвах на сучаснoму етaпі змoже aдaптуватися тільки персoнал, орієнтoваний на пoстійне вдoсконaлення. Дaна oбставинa підвищує вимоги до всієї кадрoвої рoбoти на підприємствaх. Чим вище рівень кадрового потенціалу з позицій сукупнoсті йoго прoфесійних знань, здібностей, навичoк і мотивів дo праці, тим ефективніше працює підприємство. Помилки в процесі управління персоналом призводять до серйозних витрат часу, фінансових проблем, що може стати причиною зниження конкурентоспроможності, а іноді й загибелі компанії. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування взаємозв'язку системи управління кадровим потенціалом торгового підприємства з антикризовим управлінням. Обґрунтовано необхідність впровадження системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах з метою забезпечення економічного розвитку. Визначено суть поняття управління кадровим потенціалом торгового підприємства. Визначено складові кадрового потенціалу підприємства. Визначено поняття «антикризового управління», виокремлено та згруповано ключові характеристики системи антикризового управління підприємством. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності антикризового управління, що дозволило сформулювати авторське тлумачення цього поняття. На основі аналізу та узагальнення фахових джерел з проблематики антикризового управління виокремлено й охарактеризовано основні структурні елементи антикризового фінансового управління підприємством: мету, завдання, об’єкт, суб’єкт. У висновках зазначено, що коректна оцінка ефективності механізму антикризового управління на підприємстві полягає у застосуванні комплексного підходу, який буде поєднувати аспекти різних механізмів антикризової стабілізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. А. Панченко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

к.е.н., доцент

О. П. Панченко, Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

к.е.н., викладач циклової комісії товарознавства та маркетингової діяльності

Посилання

Слиньков В. Н. Управление персоналом: практические рекомендации. Київ : Алерта, 2004. 240 с.

Пучкова С. І. Розробка комплексної системи розвитку трудового потенціалу: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами / Одеса : ОДЕУ, 2002. 21 с.

Гармідер Л. Д. Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1 (5). Том 2. С. 53-60.

Гриньова В. М., Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 228 с.

Пенюк В.О. Кадровий потенціал підприємства торгівлі: визначення та складові елементи. Бізнес Інформ. 2015. № 6. С. 240–248 .

Дашко І. М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65-68.

Тимошенко О. В. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економічний аналіз, 2016. Том 23. № 2. С. 187-192.

Файнова Н. А. Диагностика банкротства и антикризисное управление на предприятии. Молодой ученый. 2013. № 11 (58). С. 488-490.

Гук О. В. Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. №6 (22). С. 193–198.

Довгаль О. В. Антикризове управління персоналом. Ефективна економіка. №4, 2015. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4226

Вороніна О. С. Антикризове управління підприємством : конспект лекцій з дисципліни для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 89 с.

Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С.265-269.

Малий І., Радіонова І. Антикризове управління національною економікою: монографія. Київ : КНЕУ, 2017. 368 с.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Панченко, В. А., & Панченко, О. П. (2019). УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 145–152. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-145-152

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування