Аналіз операцій з покупцями та замовниками

Автор(и)

  • В. І. Грушко Університет економіки та права "КРОК"
  • М. М. Савсюк Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-85-92

Ключові слова:

покупці, замовники, дебіторська заборгованість, внутрішній контроль, інвентаризація, резерв сумнівних боргів

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам обліку, контролю операцій з покупцями та замовниками на підприємствах. Проведено аналіз досліджень цієї теми вітчизняними та зарубіжними вченими. В статті розкривається сутність та мета проведення контролю операцій з покупцями та замовниками. Наводяться джерела інформації для проведення контролю. Розглянуто процедури та етапи проведення контролю розрахунків з покупцями та замовниками. Надано пропозиції щодо шляхів вдосконалення системи внутрішнього контролю операцій з покупцями та замовниками на підприємствах України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. І. Грушко, Університет економіки та права "КРОК"

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту

М. М. Савсюк, Університет економіки та права "КРОК"

магістр спеціальності «Облік і аудит»

Посилання

Гуцаленко Л. В. Внутрішньогосподарський контроль. [текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 496 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу.

Гуцаленко Л. В., Слободянюк І. С. Контроль дебіторської заборгованості в управлінні підприємством / Л. В. Гуцаленко, І. С. Слободянюк // Економічні науки. – Випуск 1 (56). – Т. 3. – 2012. – С. 154-159.

Добровольська О. В. Сучасна система організації контролю за дебіторською заборгованістю підприємств / О. В. Добровольська // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 5-11.

Дорош Н. І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві / Н. І. Дорош // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 44. – С. 148-152.

Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцупатрий, У. Гуцаленко // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 6. – С. 433-436.

Москалюк Г. О. Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення / Г. О. Москалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – № 721. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 173-179.

Волковицька О. М. Формування системи внутрішнього контролю розрахунків з по купцями та замовниками / О. М. Волковицька, С. Ю. Болтач // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3613

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/435-15.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів від 08.10.99 р. № 237, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0391-99.

Проскуріна Н. М. Резерв сумнівних боргів: удосконалення методики розрахунку / Н. М. Проскуріна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Економіка» : збірник наукових праць, 2014. – Випуск 25. – С. 195–199.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/z1365-14

Downloads

Опубліковано

2018-10-24

Як цитувати

Грушко, В. І., & Савсюк, М. М. (2018). Аналіз операцій з покупцями та замовниками. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 85–92. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-85-92

Номер

Розділ

Розділ 2 Фінанси