ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • І.П. Мігус ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Я.С. Коваль ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165

Ключові слова:

інноваційний розвиток, підприємства, економічна безпека, діджиталізація економіки, конкурентоспроможність

Анотація

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, ефективна господарська діяльність підприємства набирає великого значення, адже ефективна діяльність стає вирішальною передумовою подальшого функціонування підприємств. Сьогодення вимагає від керівника швидких змін та використання новітніх технологій для збереження, збільшення інтегрованого розвитку для стабільного майбутнього. Діджиталізація – це той чинник, який надає значні переваги для розвитку в цьому напрямку. Економічне зростання та трансформація відбуваються завдяки розширенню та більш зручному використанню цифрових технологій. Однією з найбільш впливових тенденцій сучасності є активний розвиток інновацій та сучасних інформаційні технологій, що поступово набувають статусу ключового рушія розвитку економічних відносин, відповідним чином позначаючись на особливостях забезпечення економічної безпеки не лише в контексті перспектив розвитку, але й напроти, щодо необхідності формування належних систем попередження та захисту від цифрових загроз. Водночас варто наголосити, що протікання таких процесів відбувається у середовищі глобальної економічної нестабільності, жорстких постковідних реаліях та системних проблем у сфері державного управління, починаючи з загальних макроекономічної нестабільності та стримуючих структурних асиметрій розвитку, закінчуючи специфічністю вітчизняного інститу ціонального ландшафту, формально інтегрованого у ринкову парадигму розбудови економічних відносин з паралельно функціонуючими практиками регулювання економічних відносин. Метою статті є дослідження впливу процесів діджатилізації економічних відносин на зміст та особливості забезпечення інноваційного розвитку підприємств. У статті розглянуто сутність поняття «діджиталізація»; охарактеризовано та систематизовано переваги та недоліки діджиталізації в діяльності підприємств; здійснено аналіз завдань, які ставлять перед собою працівники та керівництво в процесі реалізації діджиталізації в підприємницькій діяльності; виокремленв загрози які зустрічаються в ході реалізації інноваційного розвитку підприємств в умовах діджиталізації економіки; згруповано фактори підприємницької діяльність та запропоновано нові моделі управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.П. Мігус, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою

Я.С. Коваль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою

Посилання

Гуренко А. В., Гашутіна О. Е. Напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. №. 19. С. 739-745.

Тульчинська С. О., Солосіч О. С., Чорній В. В. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 54-58.

Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. Випуск № 3 (19). С.21-32.

Семилітко Д. Дiджиталізація в дії: як цифрова трансформація бізнесу впливає на успіх компанії. Аудитор України. 2019. № 5. С. 76–79.

Познякова О. І., Мацьків Л. Б. Удосконалення бізнес-процесів підприємств в умовах діджиталізації. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/53779/2/2020_Pozniakova_O_I-Udoskonalennia_biznes_144-146.pdf.

Лазебник Л. Л. Діджиталізація економічних відносин як фактор удосконалення бізнес-процесів підприємства. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018.

Варга В. П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. №8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf.

Макаренко С. М. Особливості інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах діджиталізації. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка». 2020. Випуск 3. C. 86-94. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.11.

Бізнес-процеси в умовах диджиталізації економіки. URL : http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2019/05/5.pdf.

Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Випуск № 68. С. 181-192.

Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Інтернаука. Економічні науки. 2018. Випуск № 22 (62). 2 т. С. 21-24.

Коробка С. В. Діджиталізація підприємницької діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразінасерія «Економічна», 2021. Випуск 100. С. 88-96. DOI: 10.26565/2311-2379-2021-100-09.

Гура В., Скопенко Ю. Аналіз сучасного стану інноваційного підприємництва в умовах діджиталізації економіки україни. Військово-спеціальні науки. 2020. №2(44). С. 19-22. DOI:https://doi.org/10.17721/1728-2217.2020.44.19-23.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Мігус, І., & Коваль, Я. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 159–165. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність