ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ РІВНІВ ГОТОВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • С.А. Філатов ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • В.С. Філатова Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-233-241

Ключові слова:

інноваційний потенціал, рівень готовності технології, комерціалізація, логістична підтримка

Анотація

Активна інноваційно-інвестиційна діяльність дедалі стає невід’ємною умовою забезпечення стійкості національної економіки, для підвищення рівня якої необхідно: впровадження результатів наукових досліджень у виробничий процес; удосконалення системи заходів державної підтримки винахідництва та інновацій; удосконалення інституційних умов для інноваційної діяльності. Для України сьогодні вкрай важливо реалізувати свій науково-технічний потенціал, подолати проблеми, пов’язані з відсутністю належного фінансування з боку держави та приватного сектору, низьким попитом бізнес-структур на інновації, невизначеною стратегією побудови національної інноваційної системи. Тому наявні ресурси і потенціал необхідно зосередити на логістичній підтримці наукових досліджень, яка є однією з основ інноваційного потенціалу, а також створенні ефективної інфраструктури, що стане запорукою перетворення результатів досліджень у продукт, придатний до комерціалізації. Національна академія наук України сьогодні пропонує всім зацікавленим сторонам перспективні науково-технічні розробки українських вчених по тематичним напрямкам з визначенням рівня готовності технологій (TRL). Мета дослідження полягає в конкретизації особливостей логістичних підходів до інноваційних та прикладних наукових проектів з урахуванням рівнів їх готовності для забезпечення мінімізації ризиків неповернення інвестицій. Для застосування логістичних принципів до управління інноваційними проектами, якими по суті є науково-технічні розробки встановлено зв'язок фаз життєвого циклу інноваційного проекту з рівнями готовності технологій (TRL) та з урахуванням прогнозного часу залучення інвестицій. Визначено логістичне забезпечення на різних етапах розробки і впровадження технологій, яке дасть можливість частково знизити та перестрахувати відповідні ризики розробника та інвестора на різних рівнях готовності технологій. Застосування інструментів логістики, гнучкість та сприйнятливість логістичних систем до впровадження інновацій є вагомою складовою для ефективної комерціалізації наукових результатів, розвитку трансферу технологій, інноваційної діяльності наукових установ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С.А. Філатов , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.т.н., доцент кафедри управлінських технологій

В.С. Філатова, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

к.ф-м.н., завідувач відділу проєктно-інноваційної діяльності

Посилання

Андрощук Г. Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності, створених за кошти держбюджету. Інтелектуальна власність. 2010. №10. С. 28.

Йохна М. А., Стадник В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 464 с. (3, С. 316).

Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

Одрехівський М. В. Показники оцінки економічної ефективності інновацій. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.3. С. 308–315.

Методическое руководство №4 по составлению прогнозных оценок коммерческой привлекательности продукта научной разработки для рынка инновационных технологий. Сост. Д. А. Грищишин – Київ : КИМ, 2017. 48 с.

Басовский Л. Є., Басовська Є. М. Економічна оцінка інвестицій: навч. посіб. Москва: ІНФРА-М, 2008. 241 с.(1, С. 40).

Гук О. В., Мельник А. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємств. Бізнес, інновацій, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. учасн. I Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 р. Київ: НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського, 2020 р. С.164-165.

Хаустов В. Інтелектуальна власність – останній шанс на вихід із кризи: веб-сайт. URL: http://www.golos.com.ua/article/340678?fbclid

Винахідницька діяльність у наукових установах / за ред. Ю. М. Капіци; кол. авторів: Ю. М. Капіца, Т. Г. Косско, Д. С. Махновський, І. І. Хоменко, Н. І. Аралова, М. П. Туров: Наук.-прак. вид. К.: Логос, 2021. 455 с. (С. 261).

Рівень готовності технології. Вікіпедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/

Українські наукові проекти мають високий рівень готовності за критеріями NASA! URL: https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/ukrayinski-naukovi-proekti-mayut-visokiy-riven-gotovnosti-za-kriteriyami-nasa-61532.html.

Косюченко І., Шкода М. С. Шляхи зниження інвестиційних ризиків впровадження інновацій. Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : ІІ Всеукр. наук. Інтернет-конф., C. 295-301.: URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9941/1/OIIP2017_P294-301.pdf.

Косенко В. В., Мілаш Л. М. Логістична підтримка інноваційної діяльності. Державне будівництво. 2016. № 2. URL : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/index.html.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Філатов , С., & Філатова, В. (2021). ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ РІВНІВ ГОТОВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 233–241. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-233-241

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність