ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Автор(и)

  • В. А. Панченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4927-0330

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-89-97

Ключові слова:

кадрова безпека, персонал, управління персоналом, антикризове управління, методологія оцінювання

Анотація

На основі вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених виявлено відсутність єдиного підходу до поняття «економічна безпека підприємства» встановлено, у зв'язку з цим були здійснена систематизація та класифікація підходів до розуміння цього поняття за такими критеріями: об'єктно-орієнтований підхід (захист комерційної таємниці); предметно-орієнтований підхід (захист від впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища); системний підхід (як система економічних відносин). Вивчення переваг та недоліків позицій вчених дозволило запропонувати авторське визначення, в якому під поняттям «система економічної безпеки підприємства» пропонується зрозуміти сукупність взаємопов'язаних адміністративних дій, спрямованих на забезпечення стабільної діяльності підприємства, шляхом нейтралізація внутрішніх і зовнішніх загроз його діяльності. У статті, на підставі аналізу різних наукових підходів до визначення поняття “кадрова безпека” та структури кадрової безпеки підприємства, висвітлено основні механізми її забезпечення у сучасних умовах розвитку економіки. Охарактеризовано фактори, які впливають на ефективність роботи персоналу. Запропоновано конкретні заходи щодо зміцнення кадрової безпеки на підприємстві. У статті запропоновано авторську схему, яка характеризує основні етапи антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві. Кадрова безпека розглядається нами як основний структурний елемент економічної безпеки підприємства, який впливає на всю її діяльність. Інструментом усунення негативних наслідків, автор обирає антикризове управління, як інструмент здатний забезпечувати протягом тривалого періоду конкурентні переваги підприємства, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Кадрова безпека спрямована на запобігання та усунення загроз і ризиків, що пов'язані із діяльністю персоналу. Саме тому, кадрова безпека займає на підприємстві пріоритетне місце в забезпеченні безпеки в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. А. Панченко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

д.е.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Посилання

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.

Коротков Э. М. Антикризисное управление. Москва : ИНФРА-М, 2003. 432 с.

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 824 с.

Назарова Г. В., Лобазов С. М. Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства. Економіка: реалії часу. 2015. № 1 (17). С.134–139.

Момот Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження : монографія. Харків: ХНАМГ, 2006. 380 с.

Хорев А. И., Горковенко Е. В., Платонова И. В. Управление кадровой безопасностью организации. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 11. С. 181–184.

Пономаренко А. І. Система економічної безпеки фірми. Шлях України до економічної безпеки : матеріали науково-практичної конференції, 14 квітня 2006 р. Харків, 2006. 302 с.

Жидецька Х. В. До питань формування системи показників для визначення рівня соціально-трудової безпеки підприємства. Наукові записки української академії друкарства. Серія : Економічні науки. 2015. № 1 (50). С. 201–209.

Кузнецов Д. А., Клищенко М. Ю. Роль новых информационных технологий в обеспечении и нормативно-правовом регулировании кадровой безопасности в фармации. Наука молодых. 2016. № 2. С. 25–32.

Смоквіна Г. А., Осипчук Х. А. Досвід розвинених країн з питань забезпечення кадрової безпеки підприємств України. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 5 (15). С. 53–58. URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html.

Кавтиш О. П. Системна природа кадрової безпеки підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України. Київський політехнічний інститут. 2015. № 12. С. 181–189.

Кузнецова Н. В. Структура персонала организации с позиции обеспечения ее кадровой безопасности. Вестник БГУ. 2015. № 2. С. 163–169.

Кузнецова Н. В. Методы противодействия угрозам кадровой безопасности организации. Известия УрГЭУ. 2014. № 2 (52). С. 53–61.

Кузнецова Д. С. Взаимосвязь особенностей реализации кадровой стратегии и различных угроз эффективному развитию организации. Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 6. С. 697–710. DOI: 10.18334/ce.9.6.322.

Палига Є. М., Кушнір Л. П., Бурда І. Я. Методичні аспекти гарантування кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2012. № 1–2 (14). С. 137–143.

Волкова С. А., Дёмина А. И. Стратегия управления человеческим капиталом в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Экономинфо. 2017. № 3. С. 38–42.

Чорна О. Ю., Високоленко А. Г. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства. Безпекознавство: теорія та практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15 березня – 15 квітня 2014 р. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. С. 51–53.

Бурда І. Я., Гримак О. Я. Методичні засади моніторинг кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2011. Т. 13. № 4–5 (50). С. 31–36.

Поскрипко Ю. А. Оцінка стану кадрової складової економічної безпеки в процесі управління персоналом. Економіка, фінанси, право. 2015. № 1. С. 16–21.

Кириченко О. А., Поскрипко Ю. А. Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб'єктів господарської діяльності. Економіка та держава. 2010. № 11. С. 36–38.

Хамел Г., Прахалад К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / пер. с англ. Москва: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2004. 246 с.

Мізік Ю. І., Писаревська Г. І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 7. С. 365-372. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_7_45

Сардак О. В. Кадрові аспекти антикризового управління підприємствами. Механізм регулювання економіки. 2010. № 3. Т. 1. С. 141–148. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/ 8818/1/8.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Панченко, В. А. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 89–97. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-89-97

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування