ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕКОНОМІКУ: АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ТА РОЛЬ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • О. І. Шапоренко Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-4989-0721
  • Е. Е. Фарзалієв Університет «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-75-83

Ключові слова:

державне управління, економіка, роль знань, інтелектуально-інформаційний ресурс

Анотація

Здійснено аналіз поглядів  впливу державного управління на економіку. Виділено такі етапи: перший − ліберальний, що зводить економічну роль держави до гарантії прав власності, непорушності контрактів і захист економічних свобод громадян; другий − кейнсіанський, в який були розроблені моделі державного управління економікою за допомогою програм оподаткування, бюджетних витрат і кредитно-грошового регулювання (забезпечення стабільності макроекономічного зростання), а також виникла інституційна теорія суспільних благ; третій, названий умовно «ринкова активізація економічної ролі держави», − виник на рубежі XX і XXI століття і характеризується розширенням функцій держави в сучасній економіці глобального ринку при їх реструктуризації на ринкових принципах (теоретична основа − сучасна інституційна теорія держави).  На рубежі XX і XXI століть держава змінює форми втручання в економіку: від прямої участі в формі держпідприємств і прямих бюджетних держвидатків переходить до непрямого за допомогою регулюючих норм і держгарантій. Це призводить до роздержавлення підприємств, раніше надавали громадські послуги (енергетика, транспорт, зв’язок). Лише наприкінці XX століття кардинальним чином змінюються можливі шляхи створення, збору, поєднання, об'єднання, обробки, зміцнення і передачі знань. В результаті ефективність і результативність використання знань в процесі економічного зростання і розвитку зростають настільки, що знання стають провідним фактором створення доданої вартості і освіти багатства. Аналіз поглядів  впливу державного управління на економіку призвів до появи теорії сучасного державного управління, згідно з якої «спрямовуючу роль держави» слід здійснювати за допомогою ефективного (раціонального, менш бюрократизованого, «сучасного державного регулювання») управління, орієнтованого на досягнення певних результатів, згідно з визначеними пріоритетами, цілями, мінімальним стандартам з використанням ринкових цінностей, заходів та інструментів. Визначено, що у цей період особливу увагу і більш глибокі наукові дослідження в галузі державного управління спостерігаються після затвердження паспортів спеціальностей  (25.00.01 − теорія та історія державного управління; 25.00.02 − механізми державного управління; 25.00.03 − державна служба; 25.00.04). Таким чином, науковці внесли значний науковий вклад в рішення сучасних нагальних проблем з державного управління. Важливо, щоб держава допомогла вченим своєї країни брати участь в міжнародних проектах і тим самим мати доступ до новітніх технологій. Широкомасштабна дифузія науково-технологічного потенціалу дає шанс малим країнам на участь у високотехнологічному виробництві. З іншого боку висока мобільність ідей і технологій в мережевій економіці формує нову функцію держави − управління та захист національного інтелектуального капіталу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. І. Шапоренко, Університет «КРОК»

д. держ. упр., професор,

Е. Е. Фарзалієв, Університет «КРОК»

аспірант

Посилання

Активизация государственного управления: стратегические направления на будущее. Экономический и Социальный Совет. ООН, 2005. 21 с.

Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Д. Институты как фундаментальная причина долгосрочного экономического роста. Экономический вестник. 2006. Вып. 5. № 1. С. 4–43.

Бакуменко В. Д. Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Випуск 1, 2014. С. 7-18

Бакуменко В. Д. Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень: Автореф. дис... д-ра наук з державного управління: 25.00.01. / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2001. 36 с

Бальцерович Л. В направлении ограничения функций государства. Экономический вестник. 2004. Вып. 4. № 3. С. 376–402.

Важная роль государственного управления и благого управления в осуществлении Декларации тысячелетия ООН: электронное управление – известные сферы применения и благоприятствующие условия. Экономический и Социальный Совет. ООН, 2002. 8 с.

Воротін В. Є. Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій : дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2003. 461 с.

Государство в меняющемся мире. Отчет о мировом развитии 1997 г. Москва : Прайм-тасс, 1997. 67 с.

Державне управління та державна служба: Словник довідник. Уклад. О.Ю. Оболенський. Київ : КНЕУ, 2005. 480 с.

Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю. та ін. Державне управління : навчальний посібник. Київ : Знання, 2004. 342 с.

Власюк О. С., Дерюгіна Т. В., Запатріна І.П. та ін. Державне управління: план і проекти економічного розвитку : монографія. Київ : Вид-во «ВІП», 2006. 624 с.

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. Москва : Вильямс, 2000. 272 с.

Корецький М. Х Формування та розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки : Автореф. дис. д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2003. 35 c.

Линн Й. Новый подход Всемирного банка к государственному управлению. Трансформация. Экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. 2001. № 2. С. 1–3.

Майборода С. В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917 - 1959 рр.): Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2002. 36 с.

Мерзляк А. В. Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект : автореф. дис ... д-ра наук з державного управління : 25.00.02 / Київ : Б.в., 2003 . 36 с.

Надолішний П. І. Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз): Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 1999. 36 c.

Определение основных понятий и терминов, используемых в об-ласти управления и государственно-административной деятельности. Экономический и Социальный Совет. ООН, 2006. 23 с.

Паспорти спеціальностей 25.00.01 − теорія та історія державного управління; 25.00.02 − механізми державного управління; 25.00.03 − державна служба; 25.00.04... Затверджено Постановою президії ВАК України 15.05.2002. № 17-11/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v11_5330-02.

Радиш, Я. Ф. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис та тенденції розвитку : дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Радиш Ярослав Федорович ; Українська академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2003. 455 с.

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. Москва : Бином-Кнорус, 1997. 792 с.

Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. Київ, 2003. 262 с.

Сушинський О. І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади: дисертація д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Українська Академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2003.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Шапоренко, О. І., & Фарзалієв, Е. Е. (2019). ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕКОНОМІКУ: АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ТА РОЛЬ ЗНАНЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 75–83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-75-83

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають