ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Автор(и)

  • І. В. Терон Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М. В. Птухи НАН України https://orcid.org/0000-0002-2492-2515

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-19-26

Ключові слова:

внутрішній ринок праці, інклюзивний розвиток, рівень розвитку, таксономічний показник, зайнятість, безробіття

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану внутрішнього розвитку ринку праці сільських поселень регіонів України у парадигмі інклюзивного економічного зростання.Обґрунтовано, що параметри функціонування і рівень розвитку внутрішнього ринку праці є головними маркерами відповідності розвитку регіонів вимогам інклюзивного економічного зростання. Відповідно до змісту інклюзивного зростання сформульовано показники оцінки рівня розвитку внутрішнього ринку праці на прикладі сільських поселень. Запропоновано кількісні критерії депресивності і кризовості стану внутрішнього ринку праці: рівень зайнятості за методикою Міжнародної організації праці — нижчий за середньоукраїнський рівень на 20 %;рівень зареєстрованого безробіття осіб працездатного віку —  вищий за середній по країні на 30 %;рівень безробіття за методологією МОП для осіб 15-70 років вищий за середній по країні на 30 %;тривалість пошуку роботи на повному ринку праці  — вища за середній по країні показник на 30%.В статті для оцінки рівня розвитку внутрішнього ринку праці регіонів використано таксономічний показник рівня розвитку З. Хельвіга. За розрахунками, відсутні такі регіони, які є проблемними за усіма сформулюваними критеріями. Однак за окремими критеріями інклюзивності зростання усі регіони країни є проблемними. Обгрунтовано, що: переважна більшість областей характеризується нестійкістю тенденцій щодо змін параметрів продуктивності зайнятості чи соціальної напруженості;регіони з високим інтегральним показником рівня розвитку внутрішнього ринку праці сільських поселень відзначаються стійкими тенденціями забезпечення інклюзивності функціонування соціально-трудової сфери; економічна поведінка сільського населення регіонів є найбільш мобільною і адаптованою до сучасних змін; депресивні області з низькими (порівняно з середньо українськими) загальноекономічними параметрами мають обмежений трудоресурсний потенціал забезпечення інклюзивності економічного розвитку. Визначено, що довготривалість і стійкість негативних тенденцій внутрішнього ринку праці окремих областей формують пастку економічної відсталості, соціальної напруженості, знищують потенціал досягнення інклюзивної якості економічних трансформацій в країні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. В. Терон, Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М. В. Птухи НАН України

к.е.н., ст.наук.співр., пров.наук.співр. відділу проблем формування соціального капіталу

Посилання

The Growth Report Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Терон І. В. Особливості й типодинаміка ринків праці сільських територій. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 1 (34). Кропивницький: ЦНТУ, 2018. C. 141-149.

Геєць В., Юрчишин В., Бородіна О., Прокопа І. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення). Економіка України. 2011. № 12. С. 4–14.

Всемирный экономический форум составил индекс справедливости. URL: :http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673218-rossiya

Ranieri R., Almeida Ramos R.Inclusive Growth: Buildingup a Concept.Working Papernumber 104. Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). March 2013. URL: http://www.ipc-undp.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf.

Єрмак С. О. Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 8 14.

The Inclusive Growth and Development Report 2017. URL : http://tufcos.appspot.com/www.weforum.org/system-initia-tives/economic-growth-and-ocial-inclusion

Бородіна О. М., ПрокопаІ. В., Юрчишин В. В. та ін. Соціоекономічний розвиток сільськогогосподарства і села: сучасний вимір : монографія. Київ : НАН України. Київ, 2012. 320 с.

Махсма М. Б. Зайнятість та рівень життя сільського населення України: теорія та практика регулювання : монографія. Київ : КНЕУ, 2017. 383 с.

Новак І. М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій : монографія. Київ : НАН України. 2008. 196 c.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. монографія. Москва: Статистика. 1989. 175 с.

Бандур С. І., Заяць Т. А., Терон І. В. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика : навч. посібник. Київ, 2002. 250 с.

Терон І. В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 7-8 (1). С. 97 100.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Терон, І. В. (2019). ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 19–26. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-19-26

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки