БІЗНЕС-ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Ю. А. Кормишкін Миколаївський національний аграрний університет
  • О. А. Бовкун Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-9209-5785

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-117-122

Ключові слова:

бізнес, бізнес-інфраструктура підприємництва, класифікація, елементи інфраструктури, аграрне підприємництво

Анотація

Актуальність дослідження визначається ключовою роллю аграрного підприємництва в сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці. Метою дослідження є розробка узагальненої класифікації елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва та її характеристик. Багато досліджень мають велику кількість підходів до класифікації елементів інфраструктури підприємства, але кожен з них заснований лише на одній особливості. Проте кожен з авторів не дає чіткої класифікації елементів бізнес-інфраструктури аграрного бізнесу. У статті представлені результати загальної класифікації елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва на основі функціональних особливостей. У системі інфраструктурного забезпечення аграрних підприємств пропонується розділити інфраструктуру аграрного підприємництва на стартову інфраструктуру; розвиток інфраструктури; інфраструктура, спрямована на підтримку стабільності; реструктуризації інфраструктури. Це пов'язано з тим, що кожен етап життєвого циклу компанії характеризується певними проблемами, що зумовлює потребу в певних типах та елементах інфраструктури, які можуть забезпечити ефективне прийняття рішень у поточній ситуації. Такий підхід здається досить значним, оскільки він дозволяє: по-перше, розглядати інфраструктуру аграрного підприємництва не в статиці, а в динаміці; по-друге, визначити потребу малого та середнього аграрного підприємництва в різних елементах та функціях інфраструктури, залежно від поставлених ними завдань. Встановлено, що бізнес-інфраструктура аграрного бізнесу передбачає безліч галузей, видів виробництва або діяльності, які служать і забезпечують нормальне функціонування основного виробництва, а також невиробничої сфери.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ю. А. Кормишкін, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, докторант кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної
економіки

О. А. Бовкун, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Посилання

Семенда Д. К., Здоровцов О. І., Котик П. С. Аграрна економіка : підручник. Умань, 2005. 318 с.

Антонюк Д. А. Узагальнена класифікація елементів інфраструктури підприємництва. Вісник Запорізького національного університету : журнал. 2012. №4(16). С. 12–17.

Колісник Г. М. Формування ефективної інфраструктури державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні. Науковий вісник : журнал. 2007. № 17.3. С. 271–276.

Кормишкін Ю. А. Формування бізнесінфраструктури підприємництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Миколаїв, 2018. 41 с.

Лядова Е. В. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в условиях становления инновационной экономики : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория». Нижний Новгород, 2012. 26 с.

Малік М. Й., Шпикуляк М. Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки. Економіка АПК : журнал. 2006. № 4. С. 3–10.

Мессель-Веселяк В. Я. Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні. Економіка АПК : журнал. 2016. №12. С. 21–33.

Мишина Л. А., Саблин Е. Ц. Основы бизнеса. Шпаргалка. Окей-книга : журнал. 2010. 46 с.

Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. URL : http://www.dkrp.gov.ua.

Про кредитні спілки : Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2016). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2908-14.

Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.1999 № 991-XIV (зі змінами та доповненнями станом на 05.12.2012). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14.

Про фінансовий лізинг : Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР (зі змінами та доповненнями станом на 16.01.2004). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/723/97-%D0%B2%D1%80.

Рачинська Г. В., Лісовська Л. С. Система інфраструктурного забезпечення підприємств аграрного бізнесу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : журнал. 2012. № 725. С. 211–216.

Усюк Т. В. Інституційні засади розвитку сільського підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Житомир, 2014. 20 с.

Хмелевський О. В., Дрюкова Л. В. Концепція внутрішнього підприємництва та формування передумов її реалізації на вітчизняних підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету : журнал. 2013. №3. Т.3. С. 81–85.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Кормишкін, Ю. А., & Бовкун, О. А. (2018). БІЗНЕС-ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 117–122. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-117-122

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання