ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор(и)

  • В.Г. Алькема ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-73-86

Ключові слова:

системно-діяльнісний підхід, активність, логістична діяльність, об’єкти логістичної діяльності, суб’єкти логістичної діяльності, управління логістичною діяльністю, цінності, потреби, цілі, методи управління, результати логістичної діяльності

Анотація

В статті розглянуто альтернативні погляди науковців щодо сутності логістичної діяльності та її складових. За мету поставлено формування парадигми менеджменту логістичної діяльності сучасних організацій. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння категорії «логістична діяльність», а також розкрито особливості, переваги та недоліки кожного із існуючих підходів. Здійснено формалізацію мети та завдань логістичної діяльності в межах кожного із цих підходів. Подано авторське бачення логістичної діяльності в межах системного підходу. Запропоновано авторський підхід до розуміння логістичної діяльності. Зазначено переваги запропонованого інтегрального  підходу та визначено розуміння мети і завдань в його межах. Сформовано  концептуальне бачення теоретико-методологічних засад управління логістичною діяльністю сучасних організацій. Визначено площини досліджень процесів управління логістичною діяльністю. Авторське бачення логістичної діяльності сформовано на підставі системно-діяльнісного підходу. Управління логістичною діяльністю організації представлено у вигляді парадигми - тріадної моделі. Пропонована модель охоплює гносеологічні, практичні, комунікативні та аксіологічні складові. Представлена тріадна модель має в якості базових складових зовнішнього контуру: суб’єкти логістичної діяльності, об’єкти логістичної діяльності та логістичні активності. Ці складові об’єднують елементи внутрішнього контуру. Внутрішній контур моделі містить моральний, соціально-психологічний та професійний набір менеджера для проектування, організації, провадження, трансформації та оцінки логістичної діяльності та її результатів. Усі складові внутрішнього контуру моделі взаємопов’язані між собою. Змістовно цей набір розташований в ієрархічному порядку, який вибудувано за ознакою логічно-впорядкованої реалізації управлінських процедур спрямованих на створення логістичного продукту (логістичної послуги). Вихідними елементами  в цьому наборі, є цінності суб’єктів логістичної діяльності та спектр потреб які вони планують задовільнити в процесі цієї діяльності. Ці елементи формують стратегічний вектор спрямування суб’єктом логістичних активностей на об’єкти логістичної діяльності. Наступним блоком є елементи системи менеджменту логістичної діяльності які включають її цілі, функції, завдання, принципи, методи, форми організації  та способи її провадження. Завершальними елементами внутрішнього каркасу є результати логістичної діяльності на досягнення яких і спрямована система управління нею.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В.Г. Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

Посилання

Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії : посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. Львів : Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інститут післядипломної освіти), «Інтелект- Захід», 2006. 456 с.

Сумець О. М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу : монографія. Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2015. 544 с.

Сумець О. М. Змістовий аналіз дефініції «логістична діяльність». Сталий розвиток економіки. 2013. № 4 (21). С. 290-296.

Бакаєв О. О., Кутах О. П., Пономаренко Л. А. Теоретичні засади логістики : підручник. Київ : Київський ун-т економіки і технологій транспорту, 2003. Т. 1. 430 с.

Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. Москва : Олімп – Бізнес, 2001. 640 с.

Коніщева Н. Й., Трушкіна Н. В. Управління логістичною діяльністю туристичних підприємств: уточнення термінології. Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, орга- нізація і управління в туристичній сфері». 2005. № 10. С. 47-57.

Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / под общ. ред. В. С. Лукинского. СПб. : Питер, 2004. 316 с.

Сковронек Ч., Сариуш-Вольский З. Логистика на предприятии: учеб.-метод. пособие. 2004. 400 с.

Ткачева А. В. Теоретична сутність логістичної діяльності організації. Економіка організації та управління виробництвом. 2011. С. 98-99. URL : www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e112_58/u112tkac.pdf.

Пономарьова Ю. В. Логістика: навч. посіб. 2-е вид., пере- роб. та доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 328 с.

Джонсон Джеймс Вуд, Дональд Ф., Вордлоу Дэниел, Мерфи-мл. Л., Поль Р. Современная логистика. 7-е издание. Москва: Вильямс, 2002. 624 с.

Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой. Москва : ИНФРА-М, 2005. – XXXII. 797 с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503 с.

Тридід О. М., Таньков К. М., Леонова Ю. О. Логістика : навчальний посібник. Київ : Персонал, 2008. 176 с.

Смирнова Н. В. Сутність і значення логістичної діяльності в системі менеджменту організації. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. 2018. Випуск 20. Частина 3. С. 54-59.

Тюріна Н. М., Гой І. В., Бабій І. В. Логістика: навч. посібник. Київ, 2015. 392 с.

Ковальська Л. Л. та ін. Регіональні логістичні системи: теорія та практика : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2011. 264 с.

Плахута Г. А. Управління логістичними процесами на підприємствах з дискретним характером виробництва: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.02. Луганськ, СНУ, 2001. 25 с.

Смирнов І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 444 с.

Зяйлик М. І., Вівчар О. В. Парадигма і наукова база логістичного управління. Соціально-економічні проблеми і держава. 2011. Вип. 1 (4). URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11zmfblm.pdf.

Забуранна Л. В., Глущенко О. М. Логістична концепція формування системи управління підприємством. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2011. № 4 (12). С. 182–191.

Окландер М. А. Логістика: підручник. Київ, 2008. 346 с.

Кривещенко В. В. Логістика – діяльність з необмеженими можливостями концепція формування системи управління підприємством. Науковий вісник КНЕУ. Формування ринкової економіки. 2010. № 24. С. 230–238.

Кривов'язюк І. В., Кулик Ю. М. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013. №12(150). С. 254-262.

Чухрай Н. І. Логістичне обслуговування: підручник. Львів: Львівська політехніка, 2006. 292 с.

Міщук І. П. Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі. Механізм регулювання економіки. 2012. № 4. C. 102–110.

Харрисон А., Хоук Р.В. Управление логистикой. Разработка стратегии логистических операций. Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. 368 с.

Sremac S., Stević Ž., Pamučar D., Arsić M., Matić B. Evaluation of a Third-Party Logistics (3PL) Provider Using a Rough SWARA–WASPAS Model Based on a New Rough Dombi Aggregator. Symmetry 2018, 10, 305 p.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Алькема, В. (2022). ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 73–86. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-73-86

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають